Cabecera Vide

Aviso legal

 

 FUNDACION VIGO EN DEPORTE en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de
Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:


- A sua denominación social é FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE.
- O se u NI F é G36894020.
- O seu domicilio sitúase en Rúa Cesáreo González S/N, 36210 Vigo (Pontevedra).
- O seu teléfono de contacto é 986247104.
- Está constituída con data 19 de novembro de 2.001 e clasificada por Orden da Consellería
da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública de 27 de decembro de 2.001 e
declarada de interese galego pala mesma Consellería de 4 de febreiro de 2.002, quedando adscrita
ó Protectorado da Xunta de Galicia e que se encontra incluída entre as reguladas no artigo 16 da
Lei 49/2002.
E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Reglamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas
no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais
lexislación e normativa vigente en materia de protección de datos.
Quen é o Responsable do tratamento?
FUNDACIÓN VIGO EN DEPORTE
CIF: G36894020
Dirección: Rúa Cesáreo González S/N, 36210 Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:
Coa finalidade de gestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto ou
do correo electrónico facilitado na nosa web ou para o procedemento nos distintos programas.
Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?
Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido,
así como para atender ás responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo.
Os seus datos serán conservados durante o tempo que resulte necesario para alcanzar a finalidade
coa que foron solicitados.
Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo que dure a actividade.
Cal é a legitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos seus datos será a relación xurídica entre as partes e/ou o seu
consentimento.
A legitimación para o tratamento depende de cada unha das finalidades anteriormente expostas,
senda o consentimento, no caso de solicitude de información a través da sección de contacto ou os programas levados a cabo.
A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros salvo obrigación legal ou para o funcionamento dos programas.
No caso de outorgar o seu consentimento, publicaranse as fotografías e videos na Web da entidade
e as redes sociais.
Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?
Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.
Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando datos persoais seus ou non, a
saber, cales son, para que se usan, canto tempo vanse a gardar, a orixe dos mesmos e si
comunicáronse ou se van a comunicar a un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos
persoais incompletos.
- Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados,
excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito
ao esquecemento.
- Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos
seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non
se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
- Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso
común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa
técnicamente posible.
Terá a posibilidade de retirar o consentimento?
Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica
outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento
previo á súa retirada.
Onde poderá ejercitar os seus dereitos?
O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento
identificativo, e dirixila á dirección de correo electrónico anteriormente citada. Así mesmo, poñemos
á súa disposición modelos para o se u exercicio, que poden obterse, igualmente, a través da
dirección de correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
Para máis información: WMV.agpd.es
Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus
dereitos pode presentar un ha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección
de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid o u utilizar a sé electrónica: https:/ /sedeagpd.gob.
En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.